Slide background

 

Lider Projektu 

soley logo

Robert Sołtysik

Maciej Kos

Maciej Witaszek

 

  

Firma SOLEY Sp. z o.o. została założona przez grupę przyjaciół - pasjonatów nurkowania w 1990 roku i od tamtego czasu działa na rynku specjalistycznych robót budowlanych. Zakres działaności firmy obejmuje: kompleksowe, skuteczne rozwiązywanie zagadnień geotechnicznych – przesłony przeciwfiltracyjne, zabezpieczanie skarp, stabilizacja osuwisk przy użyciu mikropali, gwoździ gruntowych czy też pali DFF, zabezpieczanie ścian głębokich wykopów, m.in. palisadami DSM, CFA, VdW, stabilizacja gruntu, realizacja fundamentów specjalnych, posadowienia pośrednie i bezpośrednie na konstrukcjach z fibrogruntobetonu. 

SOLEY Sp. z o.o. stosuje kombinacje prac podwodnych, hydrotechnicznych i geotechnicznych. Jedną w ważniejszych realizacji firmy była budowa ujęcia wieżowego na zbiorniku wodnym w Tresnej, która zdobyła II miejsce w konkursie „Budowa Roku 2010”.

Na początku roku 2013, firma Soley Sp. z o.o. wdrożyła technologię wykonywania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych i promuje szerokie zastosowanie technologii wgłębnego mieszania gruntu. Przesłony wykonywane są do głębokości do 20 metrów.

 

Spółka posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych:

  • POIR.01.01.01-00-1038/15 – Innowacyjna Technologia THBK Wykonywania Proekologicznych Poziomych Barier Izolacyjnych W Warstwach Wodonośnych, 
  • POIR 04.01.04-00-0057/15 – Technologia Ścian Fibrogruntobetonowych Do Realizacji Szczelnych Obudów Wykopów,
  • POIR.01.01.01-00-1132/18 - Technologia Ekonomicznych Ścian Szczelinowych do Realizacji Fundamentów, Obudów Wykopów i Ścian Oporowych.

 

W 2020 roku przeszliśmy na System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami ISO 45001:2018. 

 

(opracowano na podstawie:www.soley.pl)

 

  

 

 

Konsorcjant

IBDM logo

 

 

Piotr Rychlewski 

Bolesław Kłosiński

Wiktor Jasiński

 


Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.
Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomagając wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.

IBDiM tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponując akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

IBDiM prowadzi bardzo aktywną współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz działa w wielu organizacjach międzynarodowych. Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych V, VI i VII Programu Ramowego, projektach własnych FEHRL, programach EUREKA i COST. W ramach programu Horyzont 2020 Instytut jest zaangażowany w następujące projekty: Senskin, Benefit, FOX, USE-IT.
IBDiM uczestniczy także w projekcie DeTECToR, finansowanym w ramach programu badawczego CEDR (Europejskiej Konferencji Dyrektorów ds. Dróg).

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


(opracowano na podstawie https://www.ibdim.edu.pl)

 

© 2024 wzmocnieniepodtorza.pl